lørdag 16. februar 2008

BLOGG 6. ytringsfrihet, sensur og personvern på nett


Internett reiser mange delikate spørsmål rundt ytringsfrihet, sensur og personvern.

På mange måter kan en si at Internett med www utvider ytringsfriheten fordi mange flere får muligheten til å ytre seg enn i de tradisjonelle massemediene. Men selv om de fleste synspunkt slipper til på Internett er det ikke mange som blir hørt. I Internettjungelen er det lett å havne bakerst og ytringer på nettet får ofte først oppmerksomhet når de fanges opp av massemediene. Samtidig er Internett en viktig ytringskanal for foreksempel ekstrempolitiske ytringer som ikke slipper til ellers. På Internett finner man nær sagt ytringer om alt. Dette reiser spørsmål om sensur. Er det noen ytringer som vi burde skjermes mot? Professor Francis Sejersted mener at uønskede ytringer burde tillates og at bare slik kan vi komme dem til motmæle, dette er også i henhold til John Stuart Mills tolkninger av pressefrihet og ideer om det offentlige rom som rensende. Slik kan Internett muligens sees som en sikkerhetsventil der uønskede holdninger kan få utløp.

Helt fra starten av har nettet blitt brukt til formål som regnes som ulovlige og kriminelle i samfunnet ellers. Dette kan skyldes at det helt fra begynnelsen av har vært vanskelig å kontrollere nettet. Nettet har en åpen og distribuert struktur som gjør sensur vanskelig, særlig fordi nettverket er globalt og det eksisterer ulik lovgivning fra land til land. Innhold som er ulovlig her kan lett plasseres på en tjener i et annet land der det samme innholdet er lovlig. Men sensur av Internett er ikke umulig og praktiseres effektivt i mange land. Kina er kjent som en værsting og nylig ble en profilert menneskerettighetsblogger arrestert. Her kan du se hvordan sensur på Internett fungerer i ulike land.

Internett og digital teknologi gjør overvåking lettere. Man legger igjen digitale fotavtrykk hvor enn man beveger seg på nett og ideen om at ”nettet leser deg” er helt reell. Personvernet skal beskytte individet og individets rett på kontroll over informasjon om en selv. Etter terrorhandlingene 11 september 2001 har myndighetene i USA og mange andre land fått større fullmakt til å overvåke privat informasjon og mange godtar dette som en sikkerhetsløsning (se Patriot Act). Så lenge man ikke har noe å skjule er det vel ikke noe å være redd for? Argumenter i mot baserer seg på at overvåking kan hindre individets frihetsfølelse og aggregere selvsensur, at informasjonen kan misbrukes, og at overvåking behandler alle som potensielle skyldige. Foucalts panoptiske prinsipp viser hvordan mennesket innordner seg og disiplineres når det ”blir sett” eller ”tror det blir sett”. I George Orwells bok 1984 møter vi skrekkeksempelet av det paranoide og overoveråkede samfunn.
EUs datalagringsdirektiv krever at all informasjon skal lagres i minst to år noe som har reist en voldsom debatt i Norge om personvernet. Personvernet er beskyttet i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og må sees som en forutsetning for flere andre rettigheter, samtidig må personvernet hele tiden veies opp mot mennesket sikkerhet mot blant annet datakriminalitet. Dette kan vise seg å være en vanskelig balansegang.

Kurer 90 - datalagringsdirektivet


Facebook selger opplysninger om deg?

torsdag 7. februar 2008

BLOGG 5. Den digitale offentligheten - Gjør Internett verden mer demokratisk?

På internettet er de intellektuelles bidrag ikke i stand til å skape fokus, hevder Jürgen Habermas (morgenbladet).

Med Internett har vi fått en ny offentlig arena som ikke er forbeholdt en elite slik de tradisjonelle massemediene er. Den er heller ikke avhengig av massemedienes marked og kan derfor tolkes som en tilbakevending til den borgerlige offentligheten, der hver og en av oss er deltagere fremfor publikummere. Det er opp til oss å gi Internett verdi, mening og faglig innhold. Den digitale teknologien gjør at hvert apparat i teorien kan være både mottaker og avsender. I det deliberative demokratiet som Habermas beskriver tas besluttninger på balgrunn av diskusjon og meningsutveksling i et offentlig rom, ikke ved avstemming som i det klassiske liberalistiske demokratiet vi har i dag. Med web har vi fått en ny arena for diskusjon der alle i teorien kan delta. I virkeligheten er problemstillingen vanskeligere..

Begrepet alle er misvisende. Selv i Norge har ikke alle tilgang på teknologien, eller kunnskapen, som gjør at en kan delta i en digital offentlighet. Informasjonskløften er et alvorlig hinder for demokratiet i vår digitale tidsalder.

Det som er helt sikkert er at Internett endrer demokratiet...Elektroniske oppslagstavler var de første elektroniske diskusjonfenomenene og CBBS i 1978 regnes som det første sivile. Før det regjerte universitetenes elektroniske systemer som Usenet og Arpanett. Ny kunnskap og teknologi gjorde etterhvert samtidig (synkron) diskusjon (Chat) og rollespill (MUD) mulig. Virtuelle felleskap kan for mange bli et alternativ til, eller en videreføring av, vanlige sosiale felleskap.

Nettfora har tatt av de siste årene og i de virtuelle felleskapene diskuteres offentlige så vel som private temaer. Mange mener derfor at Internett bryter skillet mellom offentlig og privat. Således kan Internett sees som nedbrytende av demokratiet. Brukernes blogger fokuserer gjerne på det nære og det menneskelige - en "viser" seg frem (eks. Facebook). (se også Intimitetstyrraniet)

På Internett ser vi også en forlengelse av offentlighetens diskusjoner. På web har mange poltisk engasjerte borgere og aktivister fått en egen arena å ytre seg på og således delta i den store offentlige diskusjonen. Hypertekst gir muligheten til å svare på og lenke til andres innlegg og skape sammenhengende samtaler og debatter. Det finnes flere eksempler der disse bloggene har fått stor offentlig betydning. Men den enorme bredden og det store antallet brukere på nett fører også til en fragmentering - til millionervis av adskilte samtaler og emner. På Internett eksisterer ikke en offentlig samtale - men mange.Web 2.0: Den nye generasjonen av web handler om økt brukerstyring og brukergenerering av verdi. Det handler om "deg". Verktøy som blogg, YouTube, MySpace osv. har gjort det lettere for den enkelte å ytre seg på nett - eller være deltagende i en digital offentlighet. Men blir alle "hørt"?
Valgkampen i USA markerer seg også i nettverksamfunnet. YouTube er et globalt nettverkssamfunn der videobudskap kan spre seg kjapt til mange (viral marketing) og der alle kan være produsenter. Videoen Obama girl ble verdenskjent i løpet av noen få dager - og er blitt vist 6 millioner ganger siden juli i fjor.Med Internett og digitale medier oppstår det i prinsippet nye muligheter for realisering av noen av de klassiske offentlighetsidealene. Men det finnes gode innvendinger både for og i mot. Utviklingen vil uansett bli målt opp mot etiske og politiske idealer som er knyttet til den «klassiske» borgerlige offentligheten slik Habermas i sin tid beskrev den.

For mer om digital offentlighet se her.

lørdag 2. februar 2008

BLOGG 4. Tradisjonelle uttrykk i nye sko

Med de digitale teknologiene har vi fått nye og langt friere måter å kommunisere på. Digital teknologi (f.eks SMS) har tatt knekken på og redefinert mange språk - og fortellerkonvensjoner – og byr på en ny type ”lesning”. Med datamaskinen og Internett har vi også fått et medium der brukeren er mer enn en leser og der Hvermansen kan delta aktivt.

Datamediet er multimedialt dvs. at det rommer flere enn et media på en plattform, og at den integrerer disse. Det er dermed også multimodalt da det blander statiske og dynamiske informasjonstyper som stillbilde og lyd, levende bilder og tekst. Dette fører til en rekontekstualisering av de tidligere informasjonstypene. Vi kan lese aviser på nett og se filmsnutter og TV i nettavisen. Det nye mediet remedierer de tradisjonelle mediene.


Begrepet remediering ble lansert av Bolter og Grusins på slutten av 1990 tallet og betyr at nye medier tar opp i seg gamle medier og utnytter egenskapene deres på nye måter. Slik epost kan sies å ha remediert brevet, eller telegrammet. De gamle mediene følger også med i utviklingen og slik sett går remedieringen begge veier. SMS har blant annet blitt en vanlig virkemiddel for økt brukerdeltagelse i TV. Med digitale medier og web ser vi en utvikling der mediene mer og mer hyller brukeren.

Multimedialitet, brukerstyring og nettverkstruktur skiller datamediet fra de klassiske mediene og gir muligheter de tidligere mediene ikke har. SMS har kanskje gjort det mulig for seeren å delta i TV sendingen – men dette er svært begrenset i forhold til mulighetene på web. Datamediet tilbyr et videre grensesnitt for brukeren, gir henne mer makt og muligheter til deltagelse (Facebook, YouTube o.l). Dette har bl.annet inspirert digital kunst og nettkunst (men hva er kunst og hva er teknologi?).

Hypertekst forandrer den klassiske fortellingen der dokumentstruktur og tilegnelse faller sammen som lineære (slik vi kjenner det fra bøker, film, TV og musikk). Riktignok kan man legge fra seg en bok eller pause en film – men likefullt er handlingens struktur bestemt fra avsender som en sekvens fra begynnelse til slutt . På web i dag finnes det nært et uendelig antall kombinasjoner av lesning av tekst knyttet sammen med lenker fra node til node. Med hypertekst bestemmer leseren rekkefølgen – dette gir mindre makt til forfatteren – men krever også mer av leser. Eksperimentering med hypertekstfiksjoner som Michael Joyces ”Afternoon. A story” (1987) gir leseren valgmuligheter, men har ikke blitt veldig populære. De fleste ønsker å underholdes med en ferdig servert historie – helst med en begynnelse, en midtdel og en slutt (se narratologi). Selv om hypertekst byr på nye måter å lese på er den klassiske tredelte fortellerstrukturen også godt bevart i den digitale verdenen.

Dataspill er den dominerende fiksjonsformen på nett og opererer stort sett på et makronivå som følger en lineær fortellerstruktur gjerne delt inn i kapitler, eller verdener, som deltageren må igjennom – altså en klar lineær fortelling med en begynnelse og en slutt. På mikronivå tillates derimot høy brukerstyring innenfor verdenens rammer. Nye onlinespill oppererer uten slutt (world of warcraft). Disse uendelighetsspillene har vært i kryssilden for problemtiske spørsmål om brukeravhengighet. En fortelling krever en slutt, og det er vanskelig å gi seg før man kommer dit..

Multimedia byr på nye vilkår for sammenblanding og samspill og omdefinerer mange av de konvensjonene som er etablert ved de gamle analoge mediene. De digitale mediene bygger hele tiden på de tradisjonelle, men tilfører forandring - og gjør det gamle til noe nytt.

Se filmsnutter om multimedia, dokumentformer og fremvekst av dataspill her.

Mer om dataspill:
www.gamestudies.org

Digital Art og Nettkunst:
www.dam.org
www.digitalartsourche.com/index.shtlm
www.museet.no/utstilling/netart