onsdag 4. juni 2008

BLOGG 10. "The medium is the message" - en oppsummering

Filosofen, teoretikeren og professoren Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) blir gjerne betegnet som TV alderens største profet.


"McLuhan er for medieteorien
det
Newton er for fysikken;
han tok feil i
mangt men er ikke
til å komme
utenom!"

Mediene (spesielt fjernsynet) var for McLuhan både tema og talerstol. Han analyserte medienes virkning på samfunnsutviklingen og latterligjorde ideen om mediene som nøytrale kanaler. "The medium is the message" er hans kjente slagord og med dette mener han at det er mediet, ikke selve innholdet, som er budskapet. Uansett hvilke eksplisitte budskap mediet formidler kommer altså det kraftigste kulturpåtrykket fra måten og formen budskapet formidles i. Fjernsynet, radioen, avisene - de har alle sine bestemte måter å forme budskap på og de har stor innvirkning på oss og samfunnet. Han har også brukt begrepet "global village" som en betegnelse på en ny form for identitet som vokste frem i et samfunn der nye kommunikasjonsmuligheter bragte folk "nærmere" hverandre. Det ligger usikkerhet i hva Luhan egentlig mente med dette begrepet og han ble etterhvert kjent for å uttrykke seg nærmest åndelig. I vanlig tale brukes begrepet ofte for å beskrive hvordan Internet spesielt har skapt samfunn og nettverk på tvers av geografiske avstander.

Dette semesteret har vi fått et innblikk i digital kultur - et begrep som er forholdsvist nytt og som betegner kulturen som vokser frem i et samfunn med omfattende digital teknologiutvikling. Vi har vært igjennom emner som digital kunst, mobiltelefonen, kunstig intelligens, digitalt demokrati m.m. At de digitale mediumene gjør mye med oss og bidrar til samfunnsutvikling er det liten tvil om. Det å samtale med andre, lage avtaler og også det skriftelige språket har gjennomgått en storforandring med mobiltelefonens utbredelse (se blogginnlegg om mobil hverdag)! Bare fremveksten av begrepet digital kultur forteller oss hvordan teknologien er med på å forme kulturen. Selv om Marshall McLuhans lett kan kritiseres for å være for teknologisk deterministisk er det uten tvil skjedd voldsomme samfunnsendringer som følge av de nye medienes form og ikke deres innhold. Med Internett og andre digitale teknologier vokser det frem nye samfunnsformer, nye måter å tenke på, snakke på, mene om kunst på mm, og nye muligheter, nye utfordringer og ikke minst nye problemstillinger følger med fremveksten av de nye teknologiene!


The end!

I may be wrong, but I’m never in doubt.”
Marshall McLuhan

Se en rekke klipp med Mc Luhan her.

Ingen kommentarer: